RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) to rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTYWANIA DANYCH

– administratorem danych osobowych uczniów jest: Ośrodek Szkolenia LABOR sp. z o.o., 30-737 Kraków ul. Rzebika 6
– dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
– każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
– uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
– podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Ośrodek Szkolenia LABOR sp. z o. o.
– tel. 12 290 00 09
– szkolenia.labor@o2.pl